مدیر فروش شرکت طاهر تاج پارس :

مهندس علیرضا حسن پری

009تماس با شرکت طاهر تاج پارس :

۰۲۱۸۸۹۶۱۵۰۶

۰۲۱۸۸۹۹۲۰۱۷

کارشناسانکارشناسان فروش :

* آقای مهندس امیر محمدی :  ۰۹۱۲۳۴۳۸۳۹۹

*آقای مهندس حسام هاشمی:  ۰۹۱۲۳۴۳۸۰۲۵

*خانم مهندس عابدینی:  ۰۹۱۲۳۴۳۸۲۵۳

*آقای مهندس سیاوش حسن پری:  ۰۹۱۲۳۴۳۸۱۲۲

008 ایمیل :info@laserttp.com

 

 

دستگاه اس اچ ار