دستگاه لیزر Alex – Diode

خرید دستگاه لیزر الکس دایود

خرید دستگاه لیزر الکس دایود

دستگاه لیزر ALEX DIODE

خرید دستگاه لیزر الکس دایود

دستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج ۷۵۵-۸۰۸ nm

خرید دستگاه لیزر الکس دایود

لیزرهای Alex Diode جدیدترین و موثـر ترین لیزرها در فرآیند موزدایی دائمی برای انـواع مو و پوست با رنگ هــای مختلف

می باشند. این دستگاه مجهـز به TEC سیستم خنک کننده بسیار قوی برای تماس با پوست میباشد که میتواند با وجود این

قابلیت ، توان هـای بالای لیزر را بدون ایجاد درد و سوختگی روی سطح پوست اعمال نماید. لیزر الکس دایود با عمق نفوذ

بالا و انرژی ۲۰J/cm2 بـرای هـر تک پالس و جذب بالاتر در کلروفرم ملانین ، درون لایه اپیـدرم نفـوذ می کنـد و توسـط ملانین

موجود درفولیکول های مو جذب می شوند. در طـول فرآینـد درمـان انرژی لیــزر به انـرژی گـرمـایی تبدیل میشود که بـدون

وارد نمـودن آسیب به بافت های اطراف فولیکول های مو را از بین برده و باعث حذف موثر تر مو می گردد.

 

خرید دستگاه لیزر الکس دایود

دستگاه لیزر Alex – Diode

خرید دستگاه لیزر الکس دایود

خرید دستگاه لیزر Alex – Diode

فیلم دستگاه لیزر الکس دایود

خرید دستگاه لیزر الکس ، فروش دستگاه الکس دایود ، دستگاه لیزر الکس دایود ، الکس دایود

لیزرهای Alex Diode جدیدترین و موثـر ترین لیزرها در فرآیند موزدایی دائمی برای انـواع مو و پوست

با رنگ هــای مختلفمی باشند. این دستگاه مجهـز به TEC سیستم خنک کننده بسیار قوی برای

تماس با پوست میباشد که میتواند با وجود اینقابلیت ، توان هـای بالای لیزر را بدون ایجاد درد و

سوختگی روی سطح پوست اعمال نماید. لیزر الکس دایود با عمق نفوذبالا و انرژی ۲۰J/cm2 بـرای

هـر تک پالس و جذب بالاتر در کلروفرم ملانین ، درون لایه اپیـدرم نفـوذ می کنـد و توسـط ملانین

موجود درفولیکول های مو جذب می شوند. در طـول فرآینـد درمـان انرژی لیــزر به انـرژی گـرمـایی

تبدیل میشود که بـدون وارد نمـودن آسیب به بافت های اطراف فولیکول های مو را از بین برده و

باعث حذف موثر تر مو می گردد.

خرید دستگاه لیزر الکس دایود